ಹೊಂಡ...The Pothole Song (Kannada)... Dedicated to Bengaluru potholes - eNidhi India Travel Blog

ಹೊಂಡ...The Pothole Song (Kannada)... Dedicated to Bengaluru potholes

ಹೊಂಡ ... ಹೊಂಡ... ಹೊಂಡ... ಹೊಂಡ (ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಹಾಡಿನ ಅಣಕು... ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊಂಡಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿತ)
A Kannada poem on potholes, dedicated to Bengaluru's growing pothole concern...

ಹೊಂಡ ... ಹೊಂಡ... ಹೊಂಡ... ಹೊಂಡ...

ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹೊಂಡ ... ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊಂಡ .. //our potholes, Bengaluru's potholes
ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಹೊಂಡ ... ತಪ್ಪಿಸಲಾಗದ ಹೊಂಡ ... //the pot holes in our lives that can't be avoided

ನಿ ಬಂದರೆ ಎದುರು ನಾನಾಗುವೆ ದಿಗಿಲು    //when I spot you ahead of me, I get scared
ನೆಮ್ಮದಿ ಕೆಡಿಸುವ ಹೊಂಡ . ಹೊಂಡ ...   // you take my peace away...

ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹೊಂಡ ... ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊಂಡ ..
ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಹೊಂಡ ... ತಪ್ಪಿಸಲಾಗದ ಹೊಂಡ ...
Image sourced from this site

ಈ ಕಪ್ಪು ರಸ್ತೆಯ ತುಂಬಾ.. , ತುಂಬಿದೆ ಹೊಂಡವೆ ಹೊಂಡ.. //the black road is full of pothholes
ಬಿದ್ದರೆ ಗುಂಡಿಯ ಒಳಗೆ, ಮೈ ತುಂಬಾ ಓಕುಳಿ ಬಣ್ಣ..   //if you fall, you will be fully coloured

ನೀ ತಂದೆ ಬಾಳಲಿ ಇಂದು...   //you've bought hundreds of potholes in my life
೧೦೧ ಹೊಂಡವೆ ಹೊಂಡ...
ಊರೆಂಬ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು  ಹೊಂಡವೆ ಹೊಂಡ... // city has become an ocean and there're potholes everywhere

ಬೈಕಿನಿಂದ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದ ಸವಾರನು... //Biker who falls from the bike due to pot holes
ಹಿಂದೆ ಬಂದ  ಲಾರಿಯಡಿ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಅವನು... //gets crushed under the truck behind him

ನಿನ್ನ ತುಂಟ ಕಾಟದಿಂದ ಆಡಿಸುವ ಆಳದ ಹೊಂಡ
ಏನು ಮಾಟ ಮಾಡಿ ಇಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು  ಕಾಡಿದೆ ನನ್ನ

ಹೊಂಡ ... ಹೊಂಡ... ಹೊಂಡ... ಹೊಂಡ

ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹೊಂಡ ... ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊಂಡ .. //our potholes, Bengaluru's potholes
ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಹೊಂಡ ... ತಪ್ಪಿಸಲಾಗದ ಹೊಂಡ ... //the pot holes in our lives that can't be avoided

ಪಾತಾಳ ದ  ಆಳಕೆ ಬೆಳೆದು...  //the pot holes are so deep, they engulf entire person
ಮನುಜರನೇ ನುಂಗುವ ಹೊಂಡ...
ರಸ್ತೆಗಿಂತ ಅಗಲ ಬೆಳೆದು... //potholes are growing wider than the road
ವಾಹನವ ನುಂಗುವ ಹೊಂಡ...//and engulfing entire vehicles

ಜಲಪಾತಕ್ಕಿಂತ ಆಳ   //Bengaluru's potholes are deeper than waterfalls
ಬೆಂಗಳೂರ ರಸ್ತೆಯ ಹೊಂಡ
ಬಕಾಸುರನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹಾಗೆ, ಎಂದೆಂದು ತುಂಬದ ಹೊಂಡ //Similar to Bakasura (a Mahabharatha character), our potholes never get filled...

ನೀಲಿ ಕಡಲಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಹೊಂಡ  ಆಳವು ... //our potholes are deeper than the blue ocean
ಎಷ್ಟು ಮುಚ್ಚಿದರು ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿ ತೆರೆವ ಹೊಂಡವು // how much ever you fill them up, they open up again...

ಮಳೆಗಾಲ ಚಳಿಗಾಲ ಎಲ್ಲ ಹೊಂಡವು  //we have potholes in all seasons
ಯಾರ ಜೇಬು ತುಂಬಿದವೋ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮವೋ  //not sure whose pockets they filled up, our misfortune

ಹೊಂಡ ... ಹೊಂಡ... ಹೊಂಡ... ಹೊಂಡ

ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹೊಂಡ ... ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊಂಡ ..
ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಹೊಂಡ ... ತಪ್ಪಿಸಲಾಗದ ಹೊಂಡ ...

ಶ್ರೀನಿಧಿ ಹಂದೆ  www.enidhi.net 

4 comments:

Appreciate your efforts and interests to comment. Comments may be moderated due to increased spam. Will ideally respond to comments within few days.Use Anonymous option if you don't wish to leave your name/ID behind- Shrinidhi

Powered by Blogger.